menu

prostory k pronájmu, čerpací stanice

prostory k pronájmu, čerpací stanice

Popis lokality

Agrostav Prostějov

areálStavby a pozemky se nachází v uzavřeném areálu společnosti AGROSTAV Prostějov, na jižním okraji města Prostějov. Dle dostupných informací pochází areál přibližně ze 70. let 20. stol., kdy sloužil jako provozní areál zemědělského stavebního sdružení. Areál je v současné době z převážné části pronajímán jednotlivým nájemcům k jejich podnikatelské činnosti.

Spektrum zastoupení jednotlivých nájemců je široké. Nemovitosti slouží dle svého charakteru, tedy jako výrobní, administrativní a provozní objekty s nezbytným zázemí. V areálu se nachází dostatek volných ploch využívaných k manipulaci, parkování a skladování, ovšem potenciálem další možné budoucí výstavby.

Přístup a příjezd k areálu je zcela bezproblémový, a to odbočkou ze silnice č. 433 (mezi Prostějovem – Němčicemi nad Hanou, resp. nedaleko sjezdu E21 z rychlostní silnice R43) na p.č. 7842 (ostatní plocha, silnice) a dále po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 7838/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), pozemky ve vlastnictví Statutárního města Prostějov.

areálKomerční areál se nachází na jižním okraji města Prostějov v k.ú. Prostějov. Jde o lokalitu mimo souvisle zastavěné území města, kde v okolí převládá orná půda. Ve městě Prostějov žije téměř 45 tis. obyvatel a je zde široká infrastruktura a občanská vybavenost zahrnující síť úřadů, obchodů a služeb. Ve městě je i městská hromadná autobusová doprava a jsou zde kompletní IS. Prostějov leží v centru Olomouckého kraje ve vzdálenosti cca 20 km od měst Olomouc a Přerov a cca 60 km od Brna. Městem prochází rychlostní silnice R46 z Vyškova do Olomouce, navazující na dálnici z Brna.

Areál se nachází cca 2,5 km jižně od centra města, v místě jsou dostupné kompletní inženýrské sítě a areál je na ně napojen.

Příslušenství: Stavby v areálu doplňuje běžné příslušenství ve formě zpevněných ploch (komunikační, manipulační, parkovací, odstavné a skladovací), dalších menších staveb a přístřešků doplňujících funkčnost jednotlivých staveb, požární nádrže, přečerpávací jímky kanalizace, oplocení areálu a vjezdových bran, rozvodů a přípojek inženýrských sítí (voda, plyn, elektřina, kanalizace), venkovního osvětlení, venkovních ocelových a betonových schodů, betonových a ocelových ramp a dalších venkovních úprav a trvalých porostů.